Esperanzalogo1600px
item1b1a1 item1b1a1a item1c item1h2 item1h1b item1h1a2 item1h1a1a item1b1f1a1a1a2
logodiasporav2

Tековен проект

Од дијаспора до различности

logodiasporav1

Проектот се реализира со подршка на Балканскиот фонд за уметност и култура/Balkans Arts and Culture Fund и од програмата за подршка на граѓанското општество Цивика Мобилитас, како и од регионалната платформа за култура Кооператива. Балканскиот фонд за уметност и култура/Balkans Arts and Culture Fund се финансира од Швајцарската влада преку Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) и од Европската културна фондација. (ECF).  Цивика Мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат НИРАС, МЦМС и СИПУ. Мислењата кои се овде изразени не нужно ги одразуваат ставовите на Цивика Мобилитс, СДЦ, ЕЦФ, или пак спроведувачките организации.

Проектот Од дијаспора до различности беше инспириран од потребата за ново разбирање на дијаспората во контекст на променетиот амбиент на зголемена мобилност, глобализацијата и на различни начини на искусување на културните различности. Во рамки на главната тема на фокусот, проектот беше особено инициран од потребата да се промислат уметничките практики на уметниците од Западен Балкан кои имаат различна дијаспорична позадина и искуства. Тоа би можело да донесе нов увид на дијаспората кој започнува од аргументот дека денес дијаспората во областа на културата има различно значење и форми отколку што беше тоа пред неколку децении. Во контекст на глобализацијата, уметниците, како и другите луѓе во движење, имаат различни мотиви од порано. Тоа е желбата за стекнување нови искуства, личен развој, уживање на културната различност. Во оваа смисла проектот ќе донесе интердисциплинарно истражување на кураторските практики и уметнички портфолија. Ќе се истражуваат модели на управување со разновидноста од регионалните и европските организации. Тоа ќе обезбеди нови теоретска рамка која има за цел да ги инспирира промените во разбирањето и оттаму на различни културни политики. Политики кои ќе значат подобрување на меѓународните кариери, професионален развој, копродукција, престои и други практики на културното номадство.

Нашата цел ќе биде да се види дијаспората како посредник помеѓу различните општества, носители на хибридни плуралност и посредни идентитети. Со проектот ќе се направи влијание врз поширокиот социо-културен и политички план во регионот, а со тоа подобрување на разбирањето, но исто така и на статусот на уметниците, како и зголемување на бројот на културните практики. Со планираната паневропска димензија, ние ќе им дадеме на уметниците од дијаспората трансформативна видливост. Тоа ќе им помогне во нивната видливост како дијалошка културнаа разновидност во новите заедници. Проектот, исто така, би сакал да се постави прашањето, од друга страна, како еден вид на повратна информација: како е прифатена и разбрана културната разноликост на оние кои доаѓаат од "надвор" во "домашната" културна сцена. Можеме ли да кажеме дека интеракција постои, можеме ли да зборуваме за "додадена вредност"?

 

Партнерски организации

BAClogonegativecolor
SDCRGBhochpos
ECFLogoSmallFullColor
CivicaLogooriginal